Submission

ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมบทความเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

•   กำหนดให้ใช้กระดาษขนาด A 4 โดยบทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้าสำหรับ บทความทั่วไป และ 12 หน้า สำหรับ Keynote speaker โดย นับรวม บทคัดย่อ และรายการอ้างอิง
•   บทคัดย่อ มีจำนวนคำ 200 – 300 คำ โดยใช้ไฟล์แม่แบบ (Template file) สำหรับบทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำสำคัญ 3-5 คำ
•   บทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดให้ใช้ไฟล์แม่แบบ (Template file) ในการจัดวางเนื้อหาบทความเต็มภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่เป็นไปตามไฟล์แม่แบบ เอกสารจะถูกส่งกลับเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
•   การส่งบทความกรุณาส่งไฟล์แนบทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ไฟล์นามสกุล docx และ pdf
•   ไม่อนุญาตให้บทความมี footnotes
•   การส่งบทความเสนอให้พิจารณานั้นผู้เสนอบทความจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการส่งบทความ (Manuscript Submission Form) ให้ครบถ้วน.
•   บทความมีความชัดเจน ไม่กล่าวเกินจริง และตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของการตีพิมพ์ว่าคือการอภิปราย การเปิดเผยความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่
•   บทความทุกบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการจะถูกพิจารณาและให้ความคิดเห็นโดย PEER REVIEW จำนวนอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป จัดการโดยคณะกรรมการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

 

 

 Abstract/Paper Submission Click Here!

 

 


 ต้นแบบสำหรับบทคัดย่อภาษาไทย

 Template for Abstract Paper

 ต้นแบบสำหรับบทความเต็มภาษาไทย

 Template for Full Paper