Registration


บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อการรับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ  *นิสิต / นักศึกษาที่เข้าร่วมงานโดยไม่ส่งบทความสามารถลงทะเบียนได้ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท (ไม่รวมค่างานเลี้ยงต้อนรับ)