PUBLICATION

Proceeding การประชุม NCCE26

ท่านสามารถดาวน์โหลด Proceeding จากการประชุม NCCE26 ได้ที่ลิงค์นี้

Proceeding การประชุม NCCE26


 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) จะได้รับการจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมบทคัดย่อ (Abstract Hard Copy) และจะตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding E-Document Full papers)
 

สิทธิพิเศษสำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมาก

บทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมาก ดีเด่น หรือได้รับรางวัล Best Paper Award จะได้สิทธิพิเศษในขยายบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศของฐาน TCI (โดยขยายบทความและจัดรูปแบบตามวารสารวิชาการ) ดังนี้

• วารสาร Engineering Transactions
• วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)
• วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal)
• วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Engineering Journal)
• วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ) (Naresuan University Engineering Journal)
• วิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineering Journal)
• วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)

 
* หมายเหตุ กองบรรณาธิการการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 เป็นเพียงผู้ประสานงาน ไม่สามารถชี้นำหรือสั่งการให้วารสารวิชาการตีพิมพ์บทความได้ การพิจารณาบทความขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการนั้น ๆ