Presentation

Template สำหรับนำเสนอบทความ

– ให้ผู้แต่ง download ภาพ Background ของการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 และนำไปใช้เป็นพื้นหลังของผู้นำเสนอ

ภาพ Background ของการประชุม

– ให้ผู้แต่ง download ไฟล์ power point ต้นฉบับของการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ และนำไปใช้สำหรับการนำเสนอ

Template สำหรับนำเสนอบทความ


ตารางการนำเสนอบทความ

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการนำเสนอผลงานได้ที่ลิงค์นี้

ตารางการนำเสนอบทความ


ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอบทความ

– ให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ Microsoft Teams โดยพิมพ์หมายเลขของบทความ ตามด้วยชื่อของผู้นําเสนอในห้องการประชุมวิชาการ
– ผู้นําเสนอจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนการเข้าห้องประชุมออนไลน์ก่อนช่วงเวลานําเสนออย่างน้อย 30 นาที
– ผู้นําเสนอจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทอดภาพและเสียง รวมถึงอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีเพียงพอ และฝึกซ้อมการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ให้พร้อม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับชมจะได้เห็นภาพและเสียงที่ชัดเจนในการนําเสนออย่างครบถ้วน
– ผู้นําเสนอจะควรแต่งกายให้สุภาพ หรือสวมชุดสูท และนําเสนอด้วยวาจาที่สุภาพ
– ประธานดําเนินการประชุมย่อยควรสวมชุดสูท
– การรับฟังผู้อื่นนําเสนอ เมื่อเข้าห้องประชุมออนไลน์ให้ปิดไมโครโฟนทันทีและสามารถเปิดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องการซักถามผู้นําเสนอเท่านั้น
– แต่ละบทความจะมีเวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10-12 นาทีและมีเวลาซักถาม 3-5 นาทีเพื่อให้แต่ละบทความนําเสนอแล้วไม่เกิน 15 นาที
– เมื่อนําเสนอครบ 10 นาทีจะมีเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง เตือน ให้ผู้นําเสนอเตรียมสรุปการบรรยายภายใน 2 นาที
– เมื่อนําเสนอครบ 12 นาทีจะมีเสียงสัญญาณ 2 ครั้ง เตือน ให้ผู้นําเสนอจบการบรรยายและเตรียมตัวสําหรับการตอบข้อซักถาม
– ให้นําเสนอเนื้อหาของบทความผ่านสื่อการนําเสนอ
– บทความที่นําเสนอในการประชุมจะได้รับเกียรติบัตร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการประชุมไม่เกิน 5 วัน
– ผู้สนใจรับชมการประชุมวิชาการ สามารถรับชมได้ทาง Website หรือ Application YouTube ทางช่อง NCCE26 หรือสามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทาง www.facebook.com/ncce26 และ
www.ncce26.org

ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอบทความ