Proceeding การประชุม NCCE26

ท่านสามารถดาวน์โหลด Proceeding จากการประชุม NCCE26 ได้ที่ลิงค์นี้

Proceeding การประชุม NCCE26


ตารางลำดับพิธีการและตารางเวลาการนำเสนอบทความ

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการนำเสนอบทความได้ที่ลิงค์นี้

ตารางลำดับพิธีการและตารางเวลาการนำเสนอบทความ


เรียนเชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้ง 26 ผ่าน YouTube

พิธีเปิดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
https://youtu.be/W1bUM5UriBg

รับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอบทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ห้องประชุม STR-SGI
วิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
https://youtu.be/RfRXkQbXPGY
ห้อง GTE-INF
วิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
https://youtu.be/Bo3guO5738s
ห้อง CEM-ENV-BTL
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด
https://youtu.be/rtxKoOvH9P0
ห้อง WRE-CEE-MAT
วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธากับการศึกษา วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง
https://youtu.be/aCohZyKnQGA
ห้อง TRL
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์
https://youtu.be/OSVp6Zj05Vs
และพิธีปิดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
https://youtu.be/iDwEphq0oAY

ข่าวประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในประเทศไทย ทางคณะกรรมการการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการประชุมในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564

ทางคณะกรรมการการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 เชื่อว่าทางเลือกนี้จะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและนักวิจัย และผู้ร่วมงานสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านรูปแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ในที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน

According to the situation of COVID-19 in THAILAND, our board committees of The 26th National Convention on Civil Engineering (NCCE26) have decided to a fully online conference on June 23rd – 25th, 2021.

We believe this is the safest approach for the well-being of our audience and plentiful opportunities to broaden the knowledge among researchers at this time. Attendees will be able to participate in virtual communication from the comfort and safety of their home or office.

ตารางลำดับพิธีการ

Download Poster NCCE26


การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชการ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น วิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในวงกว้างของประเทศ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของประเทศก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้ งานทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประชุมภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน


Important date

1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับบทคัดย่อ(ขยายเวลา)
5 มีนาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
15 มกราคม – 20 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 เปิดรับบทความวิจัย (ขยายเวลา)
15 เมษายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย (รอบที่ 2)
1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2564 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในรูปแบบออนไลน์