การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชการ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น วิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในวงกว้างของประเทศ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของประเทศก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้ งานทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประชุมภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน


Important date

1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับบทคัดย่อ(ขยายเวลา)
5 มีนาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
15 มกราคม – 29 มีนาคม 2564 – 20 เมษายน 2564 เปิดรับบทความวิจัย (ขยายเวลา)
15 เมษายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย (รอบที่ 2)
1 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานราคาพิเศษพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
15 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2564 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26